მასობრივი კომუნიკაციის თეორია: სემიოტიკა რიდერი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD318
Publisher: "ალტერბრიჯი"
Genres: მედია
Authors:
Pages: 25 pages
Binding: Hardcover
Tags: 070

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.