მასობრივი კომუნიკაციის თეორია: კომუნიკაციის პოპულარული ფორმები და მოდელები რიდერი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD319
Publisher: "ალტერბრიჯი"
Genres: მედია
Authors:
Pages: 16 pages
Binding: Hardcover
Tags: 070

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.