კრიზისების გაშუქების ფსიქო-სოციალური ასპექტები ქართულ მედიაში რიდერი

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: "ალტერბრიჯი"
Genres: მედია
Authors:
Pages: 119 pages
Binding: Hardcover
Tags: 070

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.